W Argentynie ignorowana jest przemoc wobec kobiet za murami więzienia

Photo by Flickr user Rock & Rejas: Sonidos de la Cárcel (Gira 2003). CC BY-NC-ND 2.0

Zdjęcie użytkownika Rock & Rejas, dzięki Flickr: Sonidos de la Cárcel (Gira 2003). CC BY-NC-ND 2.0

Prawa kobiet są systematycznie łamane w argentyńskich zakładach karnych, w których rozwija się nierówność płci, przemoc i wykluczenie. Przemoc płciowa za kratkami często może prowadzić do ataków na kobiety.

Badania wykonane przez Procuración Penitenciaria de la Nación w Argentynie wykazały, że przemoc instytucjonalna stanowi coraz większy problem w więzieniach, biorąc pod uwagę fakt, że liczba kobiet w tych miejscach wzrosła. Szereg badań dotyczących sytuacji, w których te kobiety żyją, wskazuje na to, że robi się niewiele dla chronienia praw kobiet za kratkami. 

Comunicar igualdad  jest argentyńską organizacją obywatelską, która skupia się na rozszerzeniu zagadnień związanych z płcią w mediach, jako strategia uzyskania godziwego społeczeństwa. W poście zatytułowanym „Kobieta w więzieniu”, organizacja ta analizuje różne przypadki przemocy wobec kobiety pozbawionej wolności: 

La violencia es simbólicamente mayor cuando es ejercida por las instituciones. ¿Por qué no pensar entonces que la invisibilización hacia las mujeres es muchísimo más potente cuando hablamos de aquellas que se encuentran privadas de su libertad? El enfoque de género aplicado al sistema carcelario podría ser una herramienta eficaz que amplíe y diversifique la concepción vigente de derechos humanos y proponga un ámbito no tan recorrido por donde transitar hacia un estado cada vez más democrático.

Przemoc jest symbolicznie większa, gdy jest realizowana przez instytucje. Więc może niewidzialność wobec kobiet jest o wiele większa, jeśli chodzi o tych, którzy są pozbawieni wolności? Podejście płci, stosowane w systemie więziennictwa, może być skutecznym narzędziem, aby rozwinąć i zróżnicować aktualną koncepcję praw człowieka oraz zaproponować mniej uczęszczany obszar między coraz bardziej demokratycznymi stanami.

Według bloga Kobiety w więzieniu, areszt dotyka kobiety w inny sposób niż mężczyzn – ponieważ liczba kobiet jest znacznie niższa, obiektom więziennym brakuje udogodnień, takich jak zajęcia sportowe i rekreacyjne. Kobiety również nie mogą znieść braku kontaktu z rodziną, porzucenia swoich partnerów oraz słabej opieki zdrowotnej.

W tym samym czasie, jeżeli są obcokrajowcami, doświadczają one nieprawidłowości, takich jak płatność peculium, spowodowana faktem sytuacji podatkowej

Brak tłumaczy jest kolejnym problemem kobiet obcego pochodzenia uwięzionych w Argentynie. Reyna Maraz, jest obywatelką Boliwii, która nie mówi po hiszpańsku, tylko w języku Quechua. Po trzech latach w więzieniu została ona skazana za morderstwo męża, nie mając pozwolenia na stawienie się przed sędzią lub dostępu do tłumacza.

Komitet ONZ zwany Komitetem Przeciwko Torturom jest organem składającym się z 10 niezależnych ekspertów, którzy monitorują wprowadzanie postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania na całym świecie. Niedawna książka, która zadebiutowała na Narodowym Uniwersytecie w La Plata, w Argentynie, zatytułowana „Kopnij bramę. Płeć, zamknięcie oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości: kobiety uwięzione wraz ze swymi dziećmi w prowincji Buenos Aires”, zaprezentowała raport komitetu

Entre las conclusiones a las que arribó el equipo, subrayan que los jueces legitiman la violencia de género, que solo consideran a las mujeres en tanto madres, y que legitiman la presencia de niños y niñas encarcelados.

Pośród wniosków, zespół podkreśla, że sędziowie legalizują przemoc wobec kobiet, uważając je za matki oraz legalizują obecność dzieci uwięzionych.

Blog Atrapamuros opisał rzeczywistą sytuację kobiet pozbawionych wolności

La violencia de género es posible dentro de lo que conocemos como sistema patriarcal. Entender políticamente al sistema patriarcal nos permite examinar con mayor profundidad el rol que ha venido jugando el Estado ante los casos de violencia de género que terminan en actos ilegales perpetuados por las mujeres. Siempre ausente en las políticas de prevención y detención de la violencia de género, el Estado hace su entrada en la vida de las mujeres cuando puede juzgarlas y castigarlas. 

Przemoc jest możliwa w ramach tego, co jest znane jako system patriarchalny. Zrozumienie patriarchalnego systemu politycznego pozwala nam na dalsze zbadanie roli granej przez państwo w sprawie przypadków przemocy płciowej, kończącej się nielegalnymi czynami dokonanymi przez kobiety.

Biuro Prokuratora Generalnego, instytucja zajmująca się ochroną podstawowych praw osób pozbawionych wolności w Argentynie, napisało w swoim sprawozdaniu rocznym z 2012, o brutalnych praktykach prowadzonych podczas upokarzających przeszukiwań: 

varias detenidas se vieron obligadas a “sacarse su ropa interior, voltearse y abrirse las nalgas con ambas manos para que el personal penitenciario las observe”. Ello sucedió momentos previos a que las detenidas concurriesen a una actividad académica en la Universidad de Buenos Aires. Varias detenidas desistieron de la salida para evitar este tipo de medidas ultrajantes, incluso una de ellas fue sancionada por negarse a ser revisada en el modo anteriormente mencionado.

kilka zatrzymanych kobiet zostało zmuszonych do „zdjęcia bielizny, odwrócenia się oraz odchylenia pośladków obiema rękoma”, do obserwacji personelowi więziennemu. Zdarzyło się to przed wyjazdem zatrzymanych do Uniwersytetu w Buenos Aires. Parę aresztowanych wycofało swój wyjazd, aby uniknąć tego rodzaju skandalicznych działań; jedna z nich została ukarana za odmowę poddania się przeglądowi w opisany wcześniej sposób.

W trakcie swego dochodzenia w sprawie kobiet w więzieniach, Centrum Studiów Prawnych i Społecznych (CELS) analizuje nie tylko warunki, które więźniarki muszą znosić w Argentynie, ale także ciągłe brutalne łamanie ich praw, jak powiedziały skazane. Obowiązkiem państwa jest objęcie politycznej i etycznej odpowiedzialności za konsekwencje:  

La investigación describe minuciosamente todas las violencias, abusos y vulneración de derechos que sufren las presas, así como las gravísimas consecuencias que su encierro provoca en cuanto al desmembramiento de sus hogares y al desamparo de sus hijos. Ello, con el objetivo de abrir un debate que involucre tanto al poder legislativo como al judicial y al ejecutivo, en el marco del cual se evalúen alternativas menos nocivas que el encierro carcelario. Si pese a todo deciden no revertir la situación, ya no podrán alegar desconocimiento de la situación para no asumir la responsabilidad política y ética de sus consecuencias.

Badania dokładnie opisują całą przemoc, nadużycie oraz łamanie praw, przez które więźniowie cierpią, oraz dramatyczne konsekwencje, które powoduje to zamknięcie w stosunku do podziału ich domów oraz bezradności ich dzieci. Celem jest rozpoczęcie debaty z udziałem zarówno władzy ustawodawczej, jak i sądowniczej oraz wykonawczej, w ramach dokonania oceny mniej szkodliwych rozwiązań wobec kary pozbawienia wolności. Jeżeli władze jednak postanowią dalej ignorować problem, będą wówczas musiały przyjąć polityczną i etyczną odpowiedzialność za konsekwencje.

Zobacz specjalną zakładkę Global Voices: 16 dni do końca przemocy w domu i na świecie

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.