W Egipcie molestowania seksualne i małżeństwa dzieci nadal nękają kraj

Kobiety stoją w kolejce do głosowania w wyborach parlamentarnych w 2011 roku w Egipcie. Zdjęcie opublikowane przez ONZ Women w dniu 2 grudnia 2011 r. Użyto dzięki licencji Creative Commons

W 2015 roku Hala Yousef, Minister Ludności w Egipcie, poinformowała, że spośród wszystkich małżeństw w kraju 15% to te zawierane z dziećmi. Pomimo faktu, że wiek małżeństwa został podniesiony do 18 lat w 2008 r., praktyka ta nadal jest częstym zjawiskiem w całym kraju, zwłaszcza w biedniejszych regionach.

Oprócz łamania praw dzieci, praktyki te często powodują bezpośrednią przemoc wobec dzieci, które prawie zawsze są dziewczętami.

Badania z 2001 roku wykazały, że 29% zamężnych dziewcząt zostało zaatakowanych przez swoich mężów. W 2014 r. Centrum Badań Społecznych Amerykańskiego Uniwersytetu w Kairze odkryło, że 27% dziewcząt wyszło za mąż przed 18 rokiem życia, a ich mężowie dopuścili się agresji wobec nich.

Ponadto w raporcie z 2016 r. Komitet ONZ stwierdził, że prześladowania znanych obrończyń praw człowieka przyczyniają się do słabych osiągnięć Egiptu w zakresie praw kobiet:

The continuous persecution of women human rights defenders such as Azza Soliman and Mozn Hassan… establishes and reinforces a pattern of systematic repression of the Egyptian women’s rights movement, aiming to silence and intimidate those working tirelessly for justice, human rights and equality.

Ciągłe prześladowania obrończyń praw człowieka, takich jak Azza Soliman i Mozn Hassan … ustanawiają i wzmacniają systematyczne represjonowanie ruchu na rzecz praw egipskich kobiet, zmierzające do uciszania i zastraszania tych, którzy niestrudzenie pracują na rzecz sprawiedliwości, praw człowieka i równości.

Aby zwrócić uwagę na te problemy, Global Voices rozmawiał z Samah Mansur, egipską aktywistką, który pracowała na rzecz praw kobiet przez ponad 10 lat.

Samah Mansur, activista egipcia por los derechos de la mujer. Foto utilizada con permiso.

Mansur pracuje jako urzędnik praw kobiet i płci w Centrum odpowiednich technik komunikacji dla rozwoju (ACT). Jest członkiem inicjatywy “NIE dla handlu dziećmi“, grupy zajmującej się śledzeniem i dokumentowaniem handlu dziećmi i małżeństw dzieci w Egipcie. Mansur pomogła także w stworzeniu inicjatywy “Widziałem molestowanie“, której celem jest rozpowszechnienie i zwalczanie zjawiska w Egipcie.

W 2007 r. fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet przyznał jej nagrodę za badania nad walką z przemocą wobec kobiet.

Nevena Borisova (NB): Jak zaczęłaś pracować nad prawem kobiet?

Samah Mansur (SM): I’ve been fortunate to come from a family where volunteering is considered absolutely important. My parents believed that the best gift they could ever give me is to help people in need. I was allowed to spend copious amount of time at charities, and shelters to help orphans, battered women, and people in need, beyond what I was taught in school and so nurtured me into volunteer lover that I am today. Since 2003, I have been involved in the non-profit sector and I joined the Appropriate Communication Techniques for Development (ACT) which works on fighting all types of violence against women. I am lucky because I am able to choose what to do and I am absolutely passionate about everything I do.

Samah Mansur (SM): Miałam szczęście pochodzić z rodziny, w której wolontariat był uważany za bardzo ważny. Moi rodzice wierzyli, że najlepszym darem, jaki mogą mi ofiarować, jest pomoc ludziom w potrzebie. Pozwolili mi spędzać dużo czasu w organizacjach charytatywnych, w schroniskach dla dzieci, poobijanych kobiet, potrzebujących ludzi itp. Uwielbiałam być wolontariuszem, którym jestem do dzisiaj. Od 2003 roku uczestniczyłam w sektorze non-profit i dołączyłam do Centrum odpowiednich technik komunikacji dla rozwoju (ACT), które działa na rzecz zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Mam szczęście, ponieważ mogłam wybrać czym się zajmować i jestem pasjonatem tego, co robię.

NB: Jesteś członkiem inicjatywy “NIE dla handlu dziećmi”. Jaka jest obecna sytuacja problemu w Egipcie i jakie środki należy podjąć?

SM: In Egypt, child marriage and child trafficking are a social phenomenon which primarily affects girls who live in extreme poverty in rural areas, and is becoming more prevalent in urban areas, as well as in Upper Egypt. Twelve percent of them are married before they turn eighteen. One major contributing factor is the wealthy men from Egypt, and the Arab region, including the Gulf Countries, who frequently visit Egypt to acquire “temporary marriages and tourism marriages” with underage girls. Girls below the age of fourteen are forced into marriage. These marriages are often facilitated by the girl’s parents and are arranged through marriage brokers, sheikhs, lawyers, community leaders, etc., who take bribes for registering these illegal marriages of underage girls. After a while, these girl brides are in very vulnerable positions. They are either left abandoned and pregnant, taken by force to serve as maids in faraway households, or in many cases subjected to abortions.

These marriages, considered a form of child trafficking and modern day slavery, force young brides to work as maids and servants in abusive settings where a monthly compensation is received and channeled by special brokers. The money goes to the girl’s unemployed male siblings and father.

SM: W Egipcie małżeństwa dzieci i handel dziećmi są zjawiskiem społecznym, które dotyka głównie dziewcząt żyjących na bardzo ubogich obszarach wiejskich a które rozprzestrzenia się na obszarach miejskich, a także w Górnym Egipcie. 12% wychodzi za mąż przed 18 rokiem życia. Jednym z czynników przyczyniających się do tego są bogaci ludzie z Egiptu i regionu arabskiego, w tym z krajów Zatoki Perskiej, którzy często odwiedzają Egipt, aby nabyć “czasowe małżeństwa i turystykę małżeńską” z nieletnimi. Dziewczyny w wieku poniżej 14 lat są zmuszane do zawarcia małżeństwa. Małżeństwa te są zwykle ułatwione przez rodziców małoletnich i  uzgadniane za pośrednictwem agencji małżeńskich, szejków, prawników, liderów społeczności itp., którzy przyjmują łapówki, aby zarejestrować te nielegalne związki z małoletnimi dziewczętami. Po niedługim czasie te małe panny młode są w bardzo trudnej sytuacji. Są porzucane w ciąży, zmuszane  do pracy jako pracownicy domowi daleko od domu lub często do przerwania ciąży.

Te małżeństwa, uważane dziś za formę handlu dziećmi i nowoczesne niewolnictwo, zmuszają młode kobiety do pracy w charakterze pracowników domowych, z comiesięczną wypłatą, którą rozdziela specjalny pośrednik. Pieniądze trafiają do bezrobotnych braci i ojca kobiety.

NB: Pomogłaś stworzyć inicjatywę “Widziałem molestowanie”. Czy mogłabyś powiedzieć mi coś więcej o molestowaniu kobiet w Egipcie?

SM: Sexual harassment is a major problem in Egypt. Studies show that large majorities of women have been subjected to it, often on the street or public transportation. And the problem is deeply rooted. For this reason I participated in establishing the I Saw Harassment Initiative which works on monitoring and documenting sexual harassment crimes against women.

SM: Molestowanie seksualne jest poważnym problemem w Egipcie. Istnieją badania, które pokazują, że wiele kobiet ucierpiało, często na ulicy lub w transporcie publicznym. Problem jest głęboko zakorzeniony. Z tego powodu brałam udział w tworzeniu tej inicjatywy. ”Widziałem molestowanie”, działa by kontrolować i dokumentować przypadki molestowania seksualnego kobiet.

NB: A co z możliwościami zawodowymi kobiet w kraju?

SM: Egypt ranks low in gender equity. The 2015 Global Gender Gap Index, ranks Egypt at 136 out of 145 countries worldwide. Women have significantly lower participation in the labor force than men (26% vs 79%) and lower literacy (65% literacy for women vs 82% of males).

We have 89 (14.9%) women in the parliament, 14 are appointed and 65 are elected.

SM: Egipt nie wyróżnia się pod względem równości płci. W Globalnym Wskaźniku Nierówności Płci, w roku 2015, Egipt pojawia się na pozycji 136 (ze 145 krajów). Kobiety mają mniej pracy niż mężczyźni (26% do 79%), a także niższą umiejętność czytania i pisania (65% w przypadku kobiet, 82% w przypadku mężczyzn).

Mamy 89 kobiet w Parlamencie (14,9%), 14 jest mianowanych i 75 jest wybieranych.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.