Dowiedz się kto jest kim w Parasolkowej Rewolucji Hong Kongu z “Mr and Little Miss Hong Kong People”

Mr. & Little Miss HK People Ordinary Hong Kong people are protesting for a genuine democratic election system in the future election of the city top leader and the Legislative Council. They bring their umbrella to protect themselves from the police's pepper spray, tear gas and baton. Now umbrella has been turned into a symbol representing peaceful protest for Hong Kong democracy.

Zwyczajni Hongkończycy walczą o prawdziwe wolne demokratyczne wybory na Szefa Administracji (szef rządu Hong Kongu i reprezentant regionu [przyp. tłum.]) i Rady Ustawodawczej. Mają ze sobą parasolki, aby bronić się przed policyjnym gazem pieprzowym, łzawiącym oraz policyjnymi pałkami. Teraz parasolki stały się symbolem w pokojowej walce w imieniu demokracji.

Wiele obrazów z Parasolkowej Rewolucji porwało bezimienne tłumy protestujących przy miejscowym Centrum  Finansowym  i żądających wolnych i sprawiedliwych wyborów od lokalnych oraz pekińskich władz. W tłumie zagubiły się twarze poszczególnych liderów w przeciąganiu politycznej liny. 

Hongkoński komercyjny artysta Maxwell spędził całą noc na tworzeniu zbioru postaci rysunkowych o nazwie “Mr and Little Miss Hong Kong People“, aby pomogły one zrozumieć postaci stojące za Parasolkową Rewolucją.

Wersja z Hongkongu zainspirowana  brytyjską kreskówką “Mr Men and Little Miss” ma na celu pomóc rodzicom w wytłumaczeniu  swoim dzieciom idei protestów i przekazaniu im tego, co dzieje się w ich społeczeństwie. Maxwell wierzy w to, że niezależnie od wyniku pro-demokratycznych protestów przyszłe pokolenie skorzysta na kreskówce.

Przyjrzyj się postaciom z “Mr and Little Miss Hong Kong People”:

Mr. Hungry It is based on the story of a protester, Mok Siu Man, who started hunger striking on October 2 for more than 18 days. He protested with a placard saying, "For the sake of our children, death is not fearful."

Postać jest wzorowana na Mok Siu Man – protestującym, który rozpoczął strajk głodowy 2 października i wytrwał w nim ponad 18 dni. Protestował z plakatem  głoszącym,”Dla dobra naszych dzieci, śmierć nie jest straszna”.

Mr. Chow & Mr. Shum They represent Alex Chow and Lester Shum, two student leaders from the Federation of University Students, one of the key organizations behind the massive sit-in protests.

Te postacie reprezentują Alexa Chowa i Lestera Shuma; dwóch studentów, liderów hongkońskiej Federacji Studentów jednej z kluczowych organizacji stojącej za pro-demokratycznym “siedzącym” protestem.

Mr. G Phone The figure represents Joshua Wong, the teenage fighter from high school student activist group, Scholarism. He was arrested on September 26 for trespassing into the civic square in front of the government headquarter. The violent clashes between police and student protesters, resulted in the arrest of 75 student activists on September 27  and kickstarted the Occupy Central protests.

Oto Joshua Wong, nastoletni lider grupy licealnych aktywistów o nazwie Scholarism. Został aresztowany 26 września za wejście na plac miejski naprzeciwko rządowych budynków. Gwałtowne starcia pomiędzy policją i studentami następnego dnia skutkowały aresztowaniem 75 studentów oraz rozpoczęły protesty.  

Little Miss Ip Cancer This figure represents Regina Ip, a member of the government Executive Council, lawmaker and a former head of the government Security Bureau. She fully supports the police violent crackdown on peaceful protesters.

Postać reprezentuje Regine Ip, członkinię rządowej Rady Wykonawczej, ustawodawczynię oraz byłą szefową Bezpieczeństwa Narodowego. W pełni popiera brutalne rozprawienie się policji z pokojowo nastawionymi protestującymi. 

Mr. 4PM It refers to Steve Hui, the police department's spokesperson. He appeared on TV almost everyday at 4 p.m to report on the impact of protests to public order since September 28. As the head of the public relation branch, Mr Hui tries his best to rescue the police officers' public image. However, what he said had turned into irony as footages showing how police abused their power keep going viral in social media.

Ta postać nawiązuje do Steva Hui'a, rzecznika prasowego departamentu policji. Prawie każdego dnia od 28 września pojawiał się w telewizji o godzinie 16, aby mówić o wpływie protestów na porządek publiczny. Jako człowiek zajmujący się PR-em, Hui stara się jak może, aby uratować wizerunek policji, lecz to co mówi jest podważane przez zdjęcia pokazujące, jak policja nadużywa swojej władzy.

Mr. Invisible The figure refers to Andy Tsang, the head of Hong Kong police force. He is responsible for the unleashing tear gas on peaceful protesters on September 28. Andy Tsang disappeared for three weeks after the violent crackdown.

Postać stworzona na podstawie Andy'iego Tsnaga, szefa hongkońskiej policji. Jest on odpowiedzialny za użycie gazu łzawiącego przeciwko prodemokratycznym protestującym 28 września. Po tym wydarzeniu Andy Tsnag znikną na trzy tygodnie.

Mr. Worm The figure represents Yuen Chi Wai, the executive of the news department of Television Broadcast (TVB), a most popular TV station in Hong Kong. Yuen ordered the news team to edit the script of voice over of a news footage which clearly showed a number of police officers beating up a handcuffed protester in a dark corner near the massive sit-in protest site. According to a leaked voice record of the TV station's news department internal meeting, Yuen criticized his colleague for being judgmental in the voice over and said, "you are not the worms inside the police officers, how can you be so sure that the act of punching and kicking are for real?"

Postać reprezentuje Yuen Chi Wai, szefa najbardziej popularnej telewizji w Hong Kongu (TVB). Yuen nakazał zedytowanie scenariusza lektora na materiale, który wyraźnie pokazuje liczbę policjantów bijących skutego protestującego w ciemnym zaułku w pobliżu miejsca protestów. Na nagraniu, które wyciekło z wewnętrznego spotkania stacji słychać jak Yuen krytykuje swoich kolegów za bycie krytycznymi w stosunku do policji mówiąc: “Nie jesteście pluskwami wewnątrz policji, jak możecie być pewni, że to bicie i kopanie nie jest dla żartu?”

Mr. Rubbish Bin The figure represents Lau Kong Wah, former deputy chair of a pro-Beijing political party, Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB). After he lost his seat in the Legislative Council in the 2012 election, he was appointed by the Chief Executive as the undersecretary of the Constitutional and Mainland Affairs Bureau. He was responsible for arranging an open dialogue between student leaders and Carrie Lam, the government Chief Secretary to resolve the conflict over the election reform.

Postać reprezentuje Lau'a Kong Wah, byłego zastępcę szefa pro-pekińskiej partii DAB (Demokratyczny Sojusz na Rzecz Poprawy Hong Kongu). Po tym jak stracił swój pozycję w Radzie Ustawodawczej w wyborach w 2012 roku został mianowany przez prezydenta na podsekretarza ds. ustrojowych i Chin kontynentalnych. Odpowiadał za otwarcie dialogu pomiędzy przywódcami studentów i Carrie Lam, Głównym Sekretarzem, aby rozwiązać konflikt o reformę wyborów.

 

Mr. Tree Gun The figure represents Chung Shu Kun, a DAB legislative council member. He has been criticized by netizens of his idiotic comments in the legislative council. Recently, in order to justify police's use of force, he posted an "iron umbrella" in his Facebook and claimed that protesters had inserted blades inside the umbrella to attack the police. Later, a design company issued a public statement expressing regret over Chung's abusive use of their design work - the "iron umbrella" is an art installation to promote the recycling design.

Postać reprezentuje Chung Shu Kuna, członka Komisji Legislacyjnej partii DAB. Był krytykowany przez internautów za swoje komentarze w Komisji Legislacyjnej. Ostatnio, w celu usprawiedliwienia użycia siły przez policję, opublikował na swoim Facebooku “żelazną parasolkę” twierdząc, że protestujący wypchali parasolki ostrzami, aby atakować policję. Później, firma designerska wydała oficjalne oświadczenie wyrażające niezadowolenie z powodu nadużycia ich projektu przez Chung'a mówiąc, że “żelazna parasolka” ma na celu promowanie recyclingu.

Little Miss Lam Cheng Carrie Lam, the Chief Secretary of Hong Kong government. People believe that she represents the moderate voices in the government as she tries to solve the conflict through open dialogue with the students.

Carrie Lam, Główna Sekretarz Hongkongijskiego rządu. Ludzie uważają, że reprezentuje umiarkowane podejście do studentów, ponieważ próbuje rozwiązać konflikt poprzez otwarty dialog z nimi.

Mr. 689 The figure represents Hong Kong Chief Executive C.Y Leung who has been depicted by the local media as a wolf since he decided to run for the election of the the Chief Executive back in 2012. Later, people called him 689 because he only managed to obtain 689 votes out of the 1200 votes in the election committee with the support of Beijing government. The protesters refused to have dialogue with Leung as they believed that Leung wanted to invite Beijing's direct intervention in Hong Kong affair by distorting the Umbrella Revolution as a separatist movement and a conspiracy of foreign intervention that aims to undermine the Chinese government's authority.

Postać reprezentuje Szefa administracji Hong Kongu C.Y. Leunga, który przez lokalne media jest przedstawiany jako wilk odkąd zdecydował się kandydować na to stanowisko w wyborach w 2012 roku. Później, mówiono na niego 689 ponieważ udało mu się zdobyć właśnie tyle głosów z 1200 z komitetu wyborczego przy wsparciu Pekińskiego rządu. Protestujący odmówili wszczęcia z Leungiem dialogu ponieważ uważają, że chce on aby władze pekińskie interweniowały w sprawy Hong Kongu poprzez ukazywanie “Parasolkowej Rewolucji” jako ruchu separatystycznego i spisku obcych sił mających na celu podważenie zwierzchnictwa Chińskiego rządu.

Nowe postacie z “Parasolkowej Rewolucji” są cały czas publikowane na Facebook-owym profilu Maxwella Mr. and Little Miss Hong Kong People.

Śledź nasz materiał: Parasolkowa Rewolucja Hong Kongu

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.