Biotestament we Włoszech: nowe prawo, w którym śmiertelnie chorzy będą mogli decydować o leczeniu

“Dziękujemy!”. Kompozycja złożona ze zdjęć niektórych osobowości, którzy swoimi upublicznionymi historiami,  przyczynili się do zatwierdzenia biotestamentu.  Od lewej: DJ Fabo, Max Fanelli, Piergiorgio Welby i Eluana Englaro. Zdjęcia Nando Di Giovanni dla strony internetowej Alternativa Libera, użyto za zgodą.

14 grudnia 2017 r. włoski parlament zatwierdził ustawę o testamencie biologicznym (“biotestament”), która pozwoli nieuleczalnie chorym pacjentom decydować, które zabiegi medyczne zatwierdzić, a które odrzucić.

Biotestament stał się prawem: ostateczna zgoda Senatu przy 180 głosach zatwierdzających.

Długa walka, od Luki Coscioni do Dj Fabo

Zatwierdzenie biotestamentu jest wynikiem długiej debaty z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, polityków i osób publicznych. Pierwszym z nich jest Luca Coscioni, maratończyk, lider Partii Radykalnej i pracownik naukowy Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Trento oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Tuscia w Viterbo. Podczas treningu do udziału w nowojorskim maratonie w 1995 roku Coscioni odkrył, że cierpi na stwardnienie zanikowe boczne.

Coscioni, który zmarł w 2006 roku i na którego nazwisko powołano stowarzyszenie, napisał na swoim blogu:

In primo luogo, il significato della mia esistenza è quello di viverla, così come mi è consentito, punto e basta. Nella mia avventura radicale, la cosa più importante, che penso di essere riuscito a realizzare, è quella di aver fatto di una malattia una occasione di rinascita, e di lotta politica. Di avere avuto la forza e il coraggio, di trasformare il mio privato in pubblico. Di avere ribadito che la persona malata è, innanzitutto, persona e, come tale, ha diritto a vivere una esistenza piena, e libera, contro il senso comune e le ipocrisie quotidiane, che vorrebbero, invece, relegarci in una terra di nessuno.

Po pierwsze, sens mojego istnienia polega na tym, aby żyć, jak mi wolno żyć, i kropka. W mojej radykalnej przygodzie najważniejszą rzeczą, którą, jak sądzę, udało mi się osiągnąć, było uczynienie z choroby okazji do odrodzenia i walki politycznej. Miałem siłę i odwagę, by przekształcić moje prywatne życie w życie publiczne. Chcę powiedzieć i powtórzyć raz jeszcze, że chory to przede wszystkim człowiek i że w tym zakresie ma prawo do życia w pełnej i swobodnej egzystencji, czasem nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi i codziennej hipokryzji, które chciałyby sprowadzić nas na ziemię niczyją.

W ten sam sposób Michele Gesualdi, były prezydent Florencji na dwie kadencje i wobec którego ta sama choroba zmusiła do wycofania się z polityki, przyczynił się do walki o zatwierdzenie tego prawa. Przed jego przyjęciem napisał list otwarty do przewodniczących dwóch oddziałów włoskiego parlamentu, w którym prosi ich o przyspieszenie procesu legislacyjnego:

[…] sono a pregarvi di calarvi in simili drammi e contribuire ad alleviarli con l’accelerazione della legge sul testamento biologico. Non si tratta di favorire l’eutanasia, ma solo di lasciare libero l’interessato, lucido cosciente e consapevole, di essere giunto alla tappa finale, di scegliere di non essere inutilmente torturato e di levare dall’angoscia i suoi familiari, che non desiderano sia tradita la volontà del loro caro. […]

[…] błagam Was, abyście rozważyli te dramaty i pomogli pacjentom złagodzić je przyśpieszeniem prawa w testamencie biologicznym. Nie chodzi o uprzywilejowanie eutanazji, ale na pozwolenie osobie zainteresowanej, poinformowanej i świadomej, bez cierpienia w ostatnim etapie życia, wyboru rezygnacji z bezużytecznych tortur i uwolnienia członków rodziny od udręki, którzy nie chcą aby wola bliskiej osoby została zdradzona.

Grafika informacyjna projektu biotestamentustworzona przez Stwowarzyszenie Luca Coscioni. Żródło: Facebook Stowarzyszenia Luca Coscioni.

Później dołączyły inne osobistości, takie jak Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Max Fanelli, a ostatnio DJ Fabo, które w krótkim czasie stały się promotorami tej sprawy w krajowych mediach.

Reakcje katolików i papieża

Włoskie media katolickie, w tym instytucje i personel medyczny, wyraziły się natychmiast o nowej ustawie. W artykule na ilsussidiario.net Niccolò Magnani przedstawił różne stanowiska i protesty religijne oraz skomentował list, który świat katolicki wysłał do prezydenta Sergia Mattarellego, w apelu o nie podpisywanie nowego prawa:

La posizione importante del Vaticano sul tema della Legge molto contestata dagli ambienti cattolici – ecco qui qualche spunto utile sul nostro quotidiano, ndr – segue di qualche ora la lettera-appello che il mondo cattolico ha inviato al Presidente della Repubblica Mattarella perché rinvii alle Camere la legge sulle DAT e il Biotestamento per “incostituzionalità”.

Ważne stanowisko Watykanu na temat prawa zakwestionowanego przez środowiska katolickie  [więcej informacji tutaj], kilka godzin po liście, który świat katolicki wysłał do prezydenta Sergia Mattarellego, w apelu o zakwestionowanie biotestamentu jako ”niekonstytucyjny”.

Tymczasem papież Franciszek, skrytykował uporczywe leczenia terapeutyczne przedłużające życie w nieskończoność, w dniach poprzedzających zatwierdzenie prawa, jak formiche.net cytuje:

“Le domande che riguardano la fine della vita terrena hanno sempre interpellato l’umanità, ma oggi assumono forme nuove per l’evoluzione delle conoscenze e degli strumenti tecnici resi disponibili dall’ingegno umano”, ha detto il Papa. In quanto “oggi è anche possibile protrarre la vita in condizioni che in passato non si potevano neanche immaginare”, e quindi “occorre un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona”.

“Pytania dotyczące końca ziemskiego życia zawsze trapiły ludzkość, ale teraz przyjmują nowe formy poprzez ewolucję wiedzy i technik dostępnych dzięki ludzkiej pomysłowości” – powiedział Papież. Ponadto “teraz można przedłużyć życie w warunkach, których nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić”, a zatem “potrzebna jest dodatkowa mądrość, ponieważ teraz gdy pokusa, aby twierdzić, że te efekty wzmacniają ciało, czasem w finale nie są tak korzystne dla dobrego samopoczucia osoby”.

Pilność prawa dotyczącego rozporządzania życiem podczas nieuleczalnej choroby była głośna od jakiegoś czasu. Opinia publiczna już wyraziła swoją opinię, pomimo politycznych podziałów, dzięki którym blokowano ustawę. Giovanna Greco wspomina:

L'urgenza di una legge in materia viene testimoniata da più fonti. I dati dell'Eurispes contenuti nel Rapporto Italia 2016 mostrano come il 60% degli italiani (+4,8% rispetto al 2015) sia favorevole a una legislazione sull'eutanasia. Quanto ai medici, quelli favorevoli (42%) alla ‘dolce morte’ superano i contrari (34%), secondo il Medscape Ethics Report 2014.

Pilny stan prawny w tej sprawie został zademonstrowany dzięki wielu źródłom. Dane Eurispes, które pojawiają się w Rapport Italien z 2016 r. pokazują, że 60% Włochów (wzrost o 4,8% w stosunku do 2015 r.) popiera przepisy dotyczące eutanazji. Jeśli chodzi o lekarzy, to ci, którzy ją faworyzują (42%) przewyższają liczbę swoich przeciwników (34%), zgodnie z Raportem Etycznym Medscape z 2014 r.

Na stronie controcrisi.org dr Ignazio Marino, chirurg specjalizujący się w transplantacji narządów i były burmistrz Rzymu w latach 2013-2015, przypomina artykuł 32 włoskiej konstytucji:.

Non è stata approvata una legge che consente l’eutanasia: è stata approvata una legge che consente di scegliere le terapie. È quello che, nel 1948, è stato scritto nell’articolo 32 della nostra Costituzione che recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Per questo è una vittoria di tutti gli italiani che credono nella Costituzione e nella libertà di scelta.

Prawo dopuszczające eutanazję nie zostało zatwierdzone: zatwierdzono prawo, które pozwala na wybór terapii. Oto co napisano w 1948 r., w art. 32 Konstytucji, który stanowi: “Nikt nie może być związany bez swojej woli z formą leczenia, z wyjątkiem przepisu prawnego. Prawo nie może w żadnym wypadku naruszać ograniczeń nałożonych przez szacunek dla osoby ludzkiej”. Dlatego jest to zwycięstwo wszystkich Włochów, którzy wierzą w Konstytucję i wolność wyboru.

Niestety, z powodu zbliżających się wyborów istnieje ryzyko, że konserwatywne siły polityczne wygrają i zakwestionują tę wielką wygraną obywateli o wolność wyboru.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.